Изследвания от търговско-промишлената камара на Ксанти

методологичен инструмент за идентифициране на перспективите за износ

ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременната бизнес среда е по-конкурентна от всякога. Бизнес дейностите и финансовите транзакции сега се разширяват в световен мащаб, с драматично увеличаване на силата и сложността на взаимовръзките и взаимозависимостта между пазарите и икономиките на различните страни.

В ерата на глобализацията на пазарите и интернационализацията на икономическите дейности, както и бързите промени и развитие, всички компании, независимо от размера, сектора на дейност, произхода, институционалния или капиталовия състав или административната структура, са изправени пред проблема за избор на модел на интернационализация за разширяване в глобалната бизнес среда.

Настоящото изследване има за цел да бъде полезен инструмент за мениджърите на малки и средни предприятия, които обмислят интернационализация на дейността си на чужди пазари.

Проучването е изготвено в рамките на третия работен пакет (WP3: Current Status Analysis – Assessment & Tools), на проекта „Повишаване на бизнес подкрепата за МСП чрез създаване на Mobile Fair и иновативни услуги в трансграничната територия“, с съкращението „FAIR FOR ALL“ на Трансграничната програма INTERREG VA „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020“ и включва анализ на текущото състояние на търговията на международните и трансграничните пазари, начина, по който работи международната търговия и стратегиите и методите за навлизане на чужди пазари. Анализират се и етапите на интернационализация на продукта, както и проблемите и бариерите, които компанията може да срещне. В същото време се записват методите за идентифициране на възможностите за износ, характеристиките на целевите пазари и как тези характеристики влияят върху експортните резултати на компаниите. Това е последвано от проучване на стратегии и инструменти, които водят до оптимален избор на целевия пазар, с цел разширяване на износа, анализ на конкретен план за износ, така че да може да се използва от трансгранични МСП и накрая анализ на казуси на успешни експортни компании.

„Методологичен инструмент за идентифициране на перспективи за износ“

1.1 Функционирането на международната търговия. 

1.2 Разликата между международната и вътрешната бизнес дейност.

 1.3 Етапи на интернационализация на бизнес дейностите.

1.4 Износ. 

1.5 Глобални търговски тенденции от Конференцията на ООН за търговия и развитие

 1.6 Търговски тенденции в големите икономики.

 1.7 Икономически отношения между Гърция и България. 1.7.1 Търговия със стоки. 1.7.2 Търговски услуги. 

1.8 Преки инвестиции. 1.8.1 Гръцки инвестиции в България. 1.8.2 Български инвестиции в Гърция.

 1.9 Институционална рамка на икономическото сътрудничество между Гърция и България

2.1 Възможности в нововъзникващите пазари. 

2.2 Развитие на потенциален пазар 

2.2.1 Прогнозиране на търсенето. 

2.3 Културна дистанция. 

2.4 Сравнителни пазарни предимства. 

2.4.1 Неравенство в доходите. 

2.4.2 Неравенство между половете. 

2.4.3 Икономическа свобода. 

2.4.4 Инфраструктура. 

2.5 Заключения. 23

a aliqua minim veniam.

3 .1 Вътрешни бариери. 

3.1.1 Информационни бариери. 

3.1.2 Функционални бариери. 

3.1.3 Маркетингови бариери.

3.2 Външни бариери. 

3.2.1 Държавни бариери. 

3.2.2 Процедурни бариери. 

3.2.3 Културни бариери. 

3.3 Резюме. 

4.1 Сегментиране на пазара. 

4.2 Разширяване на износа в свързани и отдалечени пазари. 

4.3 Систематичният подход при избора на целевия пазар 

4.4 Ефектът на характеристиките на МСП в процеса на избор на целеви пазар. 

4.4.1 Размерът на компанията. 

4.4.2 Опитът на компанията в международните дейности. 

4.4.3 Експортна ориентация на бизнеса. 

4.4.4 Стратегически съюзи. 

4.5 Инструментът за анализ на възможностите на външните пазари 

4.6 Въпросник за оценка на готовността за износ. 

4.7 Предложения. 

5.1 Концепция и определение за международен и експортен маркетинг. 

5.2 Значението на бизнес плана за износ. 

ПЛАН ЗА ЕКСПОРТ.. 

  1. Представяне на предприятието. 
  2. Продукти и услуги. 
  3. Нова стратегия за навлизане на пазара. 
  4. Финансово планиране. 

ДОСТАВКА 3.1.3

6.1 Успешният случай на NanoPhos. 

6.2 Успешният случай на Raycap. 

7.1 Полезни адреси. 

7.2 Профили и представяне на страните. 

7.3 Информация относно данъчни – митнически въпроси и процедури за износ. 

7.4 Органи – организации. 

7.5 Международни изложби. 

bg_BG
Преминете към съдържанието