Έρευνα από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης

εργαλείο μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των προοπτικών εξαγωγών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές επεκτείνονται πλέον παγκοσμίως, με δραματική αύξηση της ισχύος και της πολυπλοκότητας των διασυνδέσεων και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των αγορών και των οικονομιών των διαφορετικών χωρών.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της διεθνοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και των ραγδαίων αλλαγών και εξελίξεων, όλες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα δραστηριότητας, προέλευσης, θεσμικής ή κεφαλαιακής σύνθεσης ή διοικητικής δομής, αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιλογής ένα μοντέλο διεθνοποίησης για επέκταση στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η παρούσα μελέτη στοχεύει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξετάζουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους σε αγορές του εξωτερικού.

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου εργασίας (WP3: Current Status Analysis – Assessment & Tools ), του έργου «Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Υποστήριξης στις ΜΜΕ μέσω της δημιουργίας Έκθεσης κινητής τηλεφωνίας και καινοτόμων υπηρεσιών στη διασυνοριακή επικράτεια», με το ακρωνύμιο «FAIR FOR ALL», του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG VA «GREECE – BULGARIA 2014-2020» και περιλαμβάνει ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης του εμπορίου στις διεθνείς και διασυνοριακές αγορές, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διεθνές εμπόριο και τις στρατηγικές και τις μεθόδους εισόδου στις ξένες αγορές. Αναλύονται επίσης τα στάδια διεθνοποίησης ενός προϊόντος καθώς και προβλήματα και φραγμοί που μπορεί να συναντήσει η εταιρεία. Παράλληλα, καταγράφονται οι μέθοδοι εντοπισμού των εξαγωγικών ευκαιριών, τα χαρακτηριστικά των αγορών-στόχων και πώς αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις εξαγωγικές επιδόσεις των εταιρειών. Ακολουθεί έρευνα στρατηγικών και εργαλείων που οδηγούν στη βέλτιστη επιλογή της αγοράς-στόχου, με στόχο την εξαγωγική επέκταση, ανάλυση συγκεκριμένου εξαγωγικού σχεδίου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Διασυνοριακές ΜΜΕ και τέλος ανάλυση περιπτωσιολογικές μελέτες επιτυχημένων εξαγωγικών εταιρειών.

"Εργαλείο μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό προοπτικών εξαγωγών"

1.1 Λειτουργία Διεθνούς Εμπορίου. 

1.2 Η διαφορά μεταξύ διεθνούς και εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 1 .3 Στάδια Διεθνοποίησης Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

1.4 Εξαγωγές. 

1.5 Τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη

 1.6 Εμπορικές τάσεις στις μεγάλες οικονομίες.

 1.7 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας. 1.7.1 Εμπόριο αγαθών. 1.7.2 Υπηρεσίες συναλλαγών. 

1.8 Άμεσες επενδύσεις. 1.8.1 Ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία. 1.8.2 Βουλγαρικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

 1.9 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας

2.1 Ευκαιρίες στις Αναδυόμενες Αγορές. 

2.2 Ανάπτυξη Δυναμικής Αγοράς 

2.2.1 Πρόβλεψη ζήτησης. 

2.3 Πολιτιστική Απόσταση. 

2.4 Συγκριτικά πλεονεκτήματα αγοράς. 

2.4.1 Εισοδηματική ανισότητα. 

2.4.2 Ανισότητα των φύλων. 

2.4.3 Οικονομική Ελευθερία.. 

2.4.4 Υποδομή. 

2.5 Συμπεράσματα. 23

ένα aliqua minim veniam.

3 .1 Εσωτερικά εμπόδια. 

3.1.1 Εμπόδια πληροφοριών. 

3.1.2 Λειτουργικά εμπόδια. 

3.1.3 Εμπόδια μάρκετινγκ.

3.2 Εξωτερικά εμπόδια. 

3.2.1 Κυβερνητικά εμπόδια. 

3.2.2 Διαδικαστικά εμπόδια. 

3.2.3 Εμπόδια πολιτισμού. 

3.3 Περίληψη. 

4.1 Τμηματοποίηση αγοράς. 

4.2 Επέκταση εξαγωγών σε Συναφείς & Απομακρυσμένες Αγορές. 

4.3 Η Συστηματική Προσέγγιση στην Επιλογή της Αγοράς Στόχου 

4.4 Η επίδραση των χαρακτηριστικών των ΜΜΕ στη Διαδικασία Επιλογής Αγοράς Στόχου. 

4.4.1 Το Μέγεθος της Εταιρείας. 

4.4.2 Εμπειρία της Εταιρείας σε Διεθνείς Δραστηριότητες. 

4.4.3 Ο Εξαγωγικός Προσανατολισμός των Επιχειρήσεων. 

4.4.4 Στρατηγικές Συμμαχίες. 

4.5 Εργαλείο ανάλυσης ευκαιριών ξένων αγορών 

4.6 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ετοιμότητας Εξαγωγών. 

4.7 Προτάσεις. 

5.1 Έννοια και Ορισμός Διεθνούς και Εξαγωγικού Μάρκετινγκ. 

5.2 Η σημασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου Εξαγωγών. 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.. 

  1. Παρουσίαση της επιχείρησης. 
  2. Προϊόντα και υπηρεσίες. 
  3. Νέα στρατηγική εισόδου στην αγορά. 
  4. Οικονομικός σχεδιασμός. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3.1.3

6.1 Η επιτυχημένη περίπτωση του NanoPhos. 

6.2 Η επιτυχημένη περίπτωση της Raycap. 

7.1 Χρήσιμες διευθύνσεις. 

7.2 Προφίλ και επιδόσεις χωρών. 

7.3 Πληροφορίες για Φορολογικά – Τελωνειακά θέματα & Διαδικασίες Εξαγωγών. 

7.4 Φορείς – Οργανισμοί. 

7.5 Διεθνείς Εκθέσεις. 

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο